«
»

Mittetulundusühing Viljandimaa Singel                
                                E: viljandimaasingel@gmail.com 
                                M: 5330 1207 Riiklike hoolekandeteenuste hulka kuuluvad erihoolekandeteenused on suunatud täisealistele isikutele,kellel on raskest,sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi ja juhendamise vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi.
Psüühilise erivajadusega inimesed- raske, sügava ja püsiva kuluga psüühikahäirega inimesed, sealhulgas nii psüühilise haigusega e. vaimuhaigusega   kui ka vaimupuudega e. vaimse alaarenguga inimesed.

Kõikidel erihoolekandeteenustel toimub inimese aktiviseerimine ja iseseisvuse suurendamine ning inimene peab teenusel olles ka ise maksimaalselt panustama oma igapäevaelu tegevustesse.

Teenusele saamiseks on vaja inimesel või tema eestkostjal esitada esmalt erihoolekandeteenuse taotlus, mille saab täita ja saata
*riigiportaalis www.eesti.ee
*e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
*posti teel
Taotluse täitmiseks võid pöörduda ka
*SKA Teenuste osakonna Viljandimaa erihoolekande ja rehabilitatsiooni tiimi teenuste konsultantide  poole
( Vabaduse plats 2, Viljandi)
*MTÜ Viljandimaa Singel töötajate poole (Posti 17, Viljandi)


Alates 01.04.2019 teenusele saamiseks ei ole vaja eelnevat psühhiaatri hinnangut või rehabilitatsiooniplaani.
Inimese  teenusevajaduse hindab Sotsiaalkindlustusameti Teenuste osakonna erihoolekande ja rehabilitatsiooni tiimi piirkondlik konsultant
7 eluvaldkonna põhiselt : 

*sotsiaalsed suhted
*vaimne tervis
*füüsiline tervis
*hõive
*vaba aeg ja huvitegevused
*elukeskkond
*igapäevatoimingud


Isikule erihoolekandeteenuse osutamise või sellest keeldumise otsustab Sotsiaalkindlustusamet 40 tööpäeva jooksul taotluse ja kõikide nõutavate dokumentide saamisest arvates.

Kui oled saanud suunamisotsuse igapäevaelu, toetatud elamise või töötamise toetamise teenusele, siis oled kohustatud tulema 3 päeva jooksul meie,kui teenuseosutaja juurde. Kui ei ole nimetatud tähtaja jooksul teenuseosutaja poole teenuse saamiseks pöördunud, ei ole enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada.
Kui tuled sundravilt, tahtevastaselt ravilt või kohtumäärusega siis 10 päeva jooksul.


Teenusel olles sõlmib teenuseosutaja sinuga kirjaliku kokkuleppe teenuse kasutamiseks.

Teenust osutatakse vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla päevakeskus, inimese kodu või muu koht teenuse tegevusest lähtuvalt.Mittetulundusühing Viljandimaa Singel  osutab Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega psüühilise erivajadusega inimestele  erihoolekandeteenustest 3 toetavat teenust:

1.Igapäevaelu toetamise teenus,mille eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.
Sotsiaalhoolekande seaduse §90 alusel tuleb teenuse sisuks olevaid tegevusi teenust saama suunatud isiku suhtes vahetult ellu viia  või tema lähedasi nõustada vähemalt 4 tundi kuus.
Sotsiaalkindlustusameti tegevusluba nr SEH000047, tähtajatu 
maksimaalne isikute arv 75


2.Toetatud elamise teenus,mille eesmärgiks on tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades, sealhulgas juhendades isikut igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamisel, ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises. 
Sotsiaalhoolekande seaduse §96 alusel tuleb teenuse sisuks olevaid tegevusi teenust saama suunatud isiku suhtes vahetult ellu viia või tema lähedasi nõustada vähemalt 2 tundi nädalas.
Sotsiaalkindlustusameti tegevusluba nr SEH000209, tähtajatu
maksimaalne isikute arv 40 


3.Töötamise toetamise teenus,mille eesmärgiks on isiku juhendamine ja nõustamine tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.
Sotsiaalhoolekande seaduse §93 alusel tuleb teenuse sisuks olevaid tegevusi teenust saama suunatud isiku suhtes vahetult ellu viia või tema lähedasi nõustada vähemalt 4 tundi kuus.
Sotsiaalkindlustusameti tegevusluba nr SEH000278, tähtajatu
maksimaalne isikute arv 15 
Tegevusi viiakse läbi vastavalt päevakeskuse nädala tegevuskavale ja planeeritud üritustele  päevakeskuses asukohaga Posti 17, 71020 Viljandi, Viljandimaa
Asutus on lahti tööpäevadel E-R 9.00-17.00
E: viljandimaasingel@gmail.com