«
»

Mittetulundusühing Viljandimaa Singe

  M: 5330 1207
                                   E: viljandimaasingel@gmail.com

 
Põhikiri (klikka pealkirjal).

Mittetulundusühing Viljandimaa Singel on asutatud eesmärgiga arendada ja säilitada psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteeti ja iseseisvat toimetulekut, et elada tavapärases elukeskkonnas võimalikult pikalt.
Psüühilise erivajadusega inimesed- raske, sügava ja püsiva kuluga psüühikahäirega inimesed, sealhulgas nii psüühilise haigusega e. vaimuhaigusega kui ka vaimupuudega e.  vaimse alaarenguga isikuid.
Osutame psüühilise erivajadusega täisealistele isikutele, kes oma tervislikust seisundist tulenevate tegevusvõime piirangute, vaimse võimekuse või muude toimetulekuraskuste tõttu vajavad toetust igapäevaelus osalemiseks ning igapäevaeluga toimetulekul teistega võrdsetel alustel  mõeldud riiklike toetavaid erihoolekandeteenuseid  vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud üldnõuetele ja Eesti erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhisele (SHS §3 lg 2, jõustus 01.01.2018).
Teenustele suunamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet.
 Osutame järgmisi erihoolekande teenuseid:
  • igapäevaelu toetamise teenus
  • toetatud elamise teenus
  • töötamise toetamise teenus


Meie missioon on pakkuda psüühilise erivajadusega inimesetele kvaliteetseid vaimse tervise teenuseid, mis aitavad elukvaliteeti hoida, taastada või suurendada ning võimaldavad võrdseid võimalusi inimväärseks eluks.
Meie visioon: Teeme oma tööd pühendunult, professionaalselt ning osutame inimestele vajaduspõhiseid ja kasutajamugavaid teenuseid, mis tagavad tavapärases keskkonnas  iseseisva inimväärse toimetuleku. 
Meie väärtused:
  • inimkesksus- hoolime, sallime, märkame ja hindame üksteist
  • asjatundlikkus-  oleme oma töös usaldusväärsed, pädevad, tõhusad, tulemuslikud ja analüütilised
  • koostöö- väärtustades eripalgelisust tegutseme ühtse meeskonnana ja jõuame sisuliste lahendusteni, kaasame partnereid  
  • uuendusmeelsus ja areng- oleme avatud uutele ideedele, püüame loovalt ja paindlikult jõuda tulemusteni, meie tegevus on arenev, nähtav, mõistetav ja läbipaistev